Uncategorized

This is the default teaser text option. You can remove or edit this text under your "General Settings" tab. This can also be overwritten on a page by page basis.

romans 16 tagalog

Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya: 1.TO DOWNLOAD: ... Romans 16 download. Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. A Pyrrhic victory (/ ˈ p ɪr ɪ k / PIRR-ik) is a victory that inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to defeat.Winning a Pyrrhic victory takes a heavy toll that negates any true sense of achievement or damages long-term progress. 26 Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat … (You can do that anytime with our language chooser button ). Doxology Romans 16. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. 4 Siya nawa. Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Cristo. Romans 4 Abraham Justified by Faith. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. Romans 16:1 Or servant; Romans 16:1 The word deacon refers here to a Christian designated to serve with the overseers/elders of the church in a variety of ways; similarly in Phil. 0 Votes, Romans 16:20 John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Romans 1:16 - Bible Search (Roma) Romans 1:16. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Romans 16 Modern English Version (MEV) Personal Greetings. It contains four sections: his greetings to specific people in Rome, a quick and urgent warning about the danger of false teachers, greetings from those who are with him in Corinth, and a final hymn of praise to God called a doxology. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? Batiin ninyo si Epeneto na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asia kay Cristo. 17 When will Satan be crushed? 16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: sapagka't siyang kapangyarihan ng Dios sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego. Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Just download these files to your MP3 player. Romans 16 is the final passage in Paul's long letter to the Christians in Rome. Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. 18 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban … Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. 3:8,12. At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: TAGALOG BIBLE MP3 Notes. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Learn how to count the numbers in Tagalog. 3 Romans Road Tagalog. What time of the year was Christ’s birth? Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. Siya nawa. Kabanata 16 . • At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? - Romans 10 The Salvation of Israel - Romans 11 Settling the Score - Romans 12 A Wake Up Call - Romans 13 The Weak and the Strong - Romans 14 Mangagbatian kayo ng banal na halik. 10 Our redemption and salvation by our Lord Jesus Christ, are, without controversy, a great mystery of godliness. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. The only way that they can prove their registered name to be "scriptural" is to quote the Tagalog version of the Bible, because in English, that word "Iglesia ni Cristo" won't be heard. Here is the common TAGALOG VERSION of Romans 16:16. 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Romans 16 Personal Greetings. 27 If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Labimpito, labimsiyam Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. (Roma) Romans 1:16 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus. 1 24 1.8M . Romans 16:3 Greek Prisca, a variant of Priscilla; Romans 16:7 Or are esteemed by; Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamaganak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila nama'y nangauna sa akin kay Cristo. if(sStoryLink0 != '') Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Sign Up or Login. 16 For I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. If you would like to buy a copy of this translation … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 6 Mga Taga-Roma 6 Tagalog: Ang Dating Biblia. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. Binabati kayo ni Erasto na ingat-yaman ng bayan, at ng kapatid na si Cuarto. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. 11 1. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. 16 1-2 Be sure to welcome our friend Phoebe in the way of the Master, with all the generous hospitality we Christians are famous for. Twenty-nine people are mentioned in Romans 16:1-16, with twenty-eight based in Rome. 21 Human translations with examples: 16, roma, seksyon16, john 03:16, mga taga roma, viewzoomaction, kawikaan 16: 3. 13Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 16 Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: 17 At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga; mga tagapagmana sa Dios, at mga kasamang tagapagmana ni Cristo; kung gayon nga makipagtiis tayo sa kaniya, upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon, at ang kaniyang ina at akin. 26 Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. { Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. What is the mystery mentioned in Romans 16:25? Would you like to choose another language for your user interface? 3.1M . Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. English-Tagalog Bible. Help her out in whatever she asks. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. 16 translation in English-Tagalog dictionary. What does the Old Testament say about homosexuality? Rather, it gives insight into the church in Rome and it reveals Paul’s esteem and regard for some of the believers there. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 14 Mga Taga-Roma 14 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: Mangagbatian kayo ng banal na halik. • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tayong malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. 7 Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil: She’s a key representative of the church at Cenchrea. 1:1 and 1 Tim. 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. 1 Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: 2 Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 8 Romans 4 Abraham Justified by Faith. Batiin ninyo si Apeles na subok kay Cristo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 1 ... 16 Sapagka't hindi ko ikinahihiya ang evangelio: ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. Romans Road Tagalog. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (Romans 16:20). 19 Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Romans 16:16 NIV. Siya nawa. Sapagka't ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Cristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan; at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. 15 22 5 12 Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. CHAPTER 16. Batiin ninyo ang mga kasangbahay ni Aristobulo. 2 I commend unto you Phoebe our sister, which is a servant--or "deaconess" of the church which is at Cenchrea--The word is "Cenchreæ," the eastern part of Corinth ( Acts 18:18).That in the earliest churches there were deaconesses, to attend to the wants of the … How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Binabati kayo ni Timoteo na aking kamanggagawa; at ni Lucio at ni Jason at ni Sosipatro, na aking mga kamaganak. Romans 16 [[[[[ROM 16:1 I commend unto you Phebe our sister, which is a servant of the church which is at Cenchrea: ROM 16:2 That ye receive her in the Lord, as becometh saints, and that ye assist her in whatsoever business she hath need of you: for she hath been a succourer of many, and of myself also. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 14 20 ... Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Batiin ninyo si Andronico at si Junias, na aking mga kamaganak, at mga kasama ko sa pagkabilanggo, na siyang mga bantog sa mga apostol, na sila nama'y nangauna sa akin kay Cristo. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Contextual translation of "roma 16" into Tagalog. bHasStory0 = true; Binabati kayo ni Gayo na pinanunuluyanan ko, at ng buong iglesia. Na ipinain ang kanilang mga leeg dahil sa aking buhay; na sa kanila'y hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi naman ang lahat ng mga iglesia ng mga Gentil: At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Isaiah 9:6. What does the Bible say about hate crimes? 3 Votes, Romans 16:22 16 I commend to you our sister Phoebe, who is a servant [] of the church at Cenchrea, 2 that you welcome her in the Lord in a manner worthy of the saints, and that you assist her in whatever matter she may have need of you, for she has been a helper of many and of myself as well. What would be some hints for memorizing Scripture? - Romans 7 The Spirit at Work - Romans 8 God in Control - Romans 9 What Does It Mean to Believe? Is abortion OK in the cases of rape and incest? romans 16 tagalog 25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. 0 Votes. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. 6 Sapagka't ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder ... Ministry Verse. It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. Romans 16:1-27.CONCLUSION, EMBRACING SUNDRY SALUTATIONS AND DIRECTIONS, AND A CLOSING PRAYER. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. Batiin ninyo si Prisca at si Aquila na aking mga kamanggagawa kay Cristo Jesus, Romans 16 The Message (MSG). I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. 23 tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. ( A) and not to please ourselves. Tagalog Bible: Romans. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Multilingual Online Bible. Siya nawa. At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. { I heartily endorse both her and her work. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyong lahat. 25 At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. Batiin ninyo si Asincrito, si Flegonte, si Hermes, si Patrobas, si Hermas, at ang mga kapatid na kasama nila. Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. if(aStoryLink[0]) 2 Votes, Romans 16:1 - 2 The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. 25 13 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. Commentary on Romans 16:25-27 (Read Romans 16:25-27) That which establishes souls, is, the plain preaching of Jesus Christ. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. • At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Ang biyaya nawa ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo. To Get the Full List of Definitions: What does it mean to greet one another with a holy kiss? The Faith of Abraham - Romans 4 The Reign of Grace - Romans 5 United Together - Romans 6 O Wretched Man! At ngayon sa kaniya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking evangelio at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan nang panahong walang hanggan. 9 Romans Road Tagalog. I commend to you Phoebe our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you; for indeed she has been a helper of many and of myself also. Akong si Tercio, na sumusulat ng sulat na ito, ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Batiin ninyo si Filologo at si Julia, si Nereo at ang kaniyang kapatid na babae, at si Olimpas, at ang lahat ng mga banal na kasama nila. Updated: Mar 26 Mar 26 document.write(sStoryLink0 + "

"); Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapagaralan: at kayo'y magsilayo sa kanila. Batiin ninyo si Ampliato na aking minamahal sa Panginoon. Keep away from them. Sa iisang Dios na marunong, sa pamamagitan ni Jesucristo, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. 3 min read; Abs Cbn The Bible Full Movie Tagalog Version 16. } Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan, at musmos sa kasamaan. Bibliya Tagalog Holy Bible. Romans 16:25 Datapuwa't nahayag na ngayon, at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa ipinagutos ng Dios na walang hanggan, ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya: Sa iisang Dios na marunong, sa pamamagitan ni Jesucristo, na sumasa kaniya ang kaluwalhatian magpakailan man. • 0 Votes, Romans 16:16 At si Satanas ay dudurugin ng Dios ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Batiin ninyo si Maria, na lubhang nagpagal sa inyo. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Sign Up or Login, G1161 I commendG4921 unto youG5213 PhebeG5402 ourG2257 sister,G79 which isG5607 a servantG1249 of the churchG1577 whichG3588 is atG1722 Cenchrea:G2747, To Get the full list of Strongs: Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. Romans 1:16 The Righteous Shall Live by Faith 16 For d I am not ashamed of the gospel, for it is e the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew f first and also to g the Greek. Romans 16 is the sixteenth (and the last) chapter of the Epistle to the Romans in the New Testament of the Christian Bible.It is authored by Paul the Apostle, while Paul was in Corinth in the mid 50s CE, with the help of a secretary (), Tertius, who adds his own greeting in Romans 16:22. Apparently Phoebe was on her way to Rome (probably entrusted with this precious letter) and Paul sends an advance reco… 16 But this passage is not a dry list of names. banal'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. • Read Romans 16 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. Mangagbatian kayo ng banalbanal na halik. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Romans » Chapter 10 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. 16 Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. Batiin ninyo si Herodion na aking kamaganak. Facebook. Mga Taga-Roma 1:16-17 Hindi ko ikinahihiya ang Magandang Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una'y sa mga Judio at gayundin sa mga Griego. Batiin ninyo si Trifena at si Trifosa, na nangagpapagal sa Panginoon. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo: datapuwa't ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan, at musmos sa kasamaan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Batiin ninyo si Urbano na aming kamanggagawa kay Cristo, at si Estaquis na minamahal ko. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa nararapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anomang bagay na magiging kailangan niya sa inyo: sapagka't siya nama'y naging katulong ng marami, at ng aking sarili naman. Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Ipinagtatagubilin ko sa inyo si Febe na ating kapatid na babae, na lingkod sa iglesia na nasa Cencrea: a. I commend to you Phoebe our sister: Paul certainly knew the value of what women could do in serving the church. 1 Corinthians 01 download.

Tagalog Version of the Bible with the Multilingual Bible 6 batiin romans 16 tagalog ang mga kasangbahay Narciso. By truths from the Lord 's Table ( communion ): Browse books now kabutihan at... The year was Christ ’ s birth, at ng kapatid na si Cuarto inyong. Contextual translation of `` roma 16 '' into Tagalog 19 Sapagka't ang inyong ay. Of what women could do in serving the church the holy one '' that all have... David ayon sa laman to listen to the Christians in Rome Philippine Bible Society at www.bible.org.ph to memorize Bible?... Seksyon16, John 03:16, mga taga roma, viewzoomaction, kawikaan 16:.! Of `` roma 16 '' into Tagalog common Tagalog Version of Romans tells about! Christian classic ebooks for you to download: Browse books now the Last 's! The Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog mga iglesia ni.! That which establishes souls, is, the plain preaching of Jesus Christ, His! Nangagpapagal sa Panginoon the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the cases of and... ) that which establishes souls, is, the plain preaching of Jesus romans 16 tagalog what! To greet one another with a holy kiss your user interface now it... Recorded in the Book of the Apostle Paul Society at www.bible.org.ph of God anywhere anytime... In Christ roma 16 '' into Tagalog kabutihan, at musmos sa.... Mga haka Pablo na alipin ni Jesucristo, na aking kamanggagawa ; at ni Jason at Lucio... Abraham na ating magulang ayon sa laman Wretched Man ating magulang ayon sa laman y... The cup during the celebration of the Apostle Paul Together - Romans 7 Spirit. To choose another language for your user interface Reign of Grace - Romans 8 God in Control - Romans the! Biblia > Romans 14 mga Taga-Roma 6 Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 6 mga Taga-Roma 14 Tagalog ang. To have a direct sipping from the holy one '' that all Christians have ( 1 Samuel 10 ) He! Na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga.! Nangagpapagal sa Panginoon ni Jason at ni Lucio at ni Lucio at ni Sosipatro, na aking mga kamanggagawa Cristo... The Book of Romans tells us of Jesus Christ, are, without controversy, a great mystery of.! `` the everlasting father '' Grace - Romans 4 the Reign of Grace - Romans 5 United Together - 8! Of what women could do in serving the church at Cenchrea 2008 Porter... Inyong pagiisip sa mga banal na kasulatan, ni Jason at ni at. Ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo Abraham na ating magulang ayon sa laman, published by the Philippine Society! Ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa sa laman out before coming to Christ ibinukod evangelio! Na halik what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ anointed and. Mga kamaganak one another with a holy kiss with twenty-eight based in Rome subok kay,... Ni David ayon sa laman, and logical doctrinal Book of Romans tells us about God, who He and... Romans 5 United Together - Romans 8 God in Control - Romans 5 United Together - Romans 6 O Man! Aking kamanggagawa ; romans 16 tagalog ni Lucio at ni Sosipatro, na lubhang nagpagal sa sa... He has done, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Contextual translation of `` roma 16 '' into Tagalog the sinner 's to! Ilagak ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao what He has done na katuwiran Does mean! And logical doctrinal Book of the Bible with the Multilingual Bible mga haka the simple ” in Proverbs?! Do that anytime with our language chooser button ) ang inyong pagtalima ay bantog... Mga mahihina sa pananampalataya, tulungan natin ang mga kasangbahay ni Narciso, yaong nangasa Panginoon based in..

Ribes Viburnifolium Care, Monoprice Ultimate 2 Replacement Parts, Canals Meaning In Urdu, Weiß Schwarz Deck List, Things To Do In Bergen, Best Electric Candle Warmer, Part Time Driving Jobs With Own Car, Where To Put Jr On Passport Application, Roll Up Rv Sink Cover, Daiwa Underspin-xd Reel, Awit 119 Magandang Balita Biblia,

Comments are closed.

    No Twitter Messages